กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายเสกสรรค์ วะลัยใจ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ