กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวลัดดาวัลย์ โต๊ะซอ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางเบญจวรรณ ชลหาญ
ครู คศ.2

นายเสกสรรค์ วะลัยใจ
ครู คศ.1