กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางอารีภรณ์ นาชัยฤทธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายภัทระ นาชัยฤทธิ์
ครู คศ.2