กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางทัชชา วุฒิชาญ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวนัฐฐา มะลิวัลย์
ครูผู้ช่วย