กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางอำพา โพธิผละ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางทัชชา วุฒิชาญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1