ปฐมวัย

นางสาวเมริยา แก้วมะ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางวันดี โปร่งสุข
คนเลี้ยงเด็ก
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

-

นางสาวจรูณ ทองศรี
คนเลี้ยงเด็ก
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

-