คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวเมริยา แก้วมะ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาววัลลยา แสงชื่น
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

-

นางวันดี โปร่งสุข
คนเลี้ยงเด็ก
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1
เบอร์โทร : 089-0398641

-

นางสาวจรูณ ทองศรี
คนเลี้ยงเด็ก
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1
เบอร์โทร : 086-0435984