ปฐมวัย

นางสาวบุญตา เพชรนุช
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางวันดี โปร่งสุข
คนเลี้ยงเด็ก

-

นางสาวจรูณ ทองศรี
คนเลี้ยงเด็ก

นางศรีทิพ เชื้อบุญ
คนเลี้ยงเด็ก

-

นางสาวประภาขวัญ ฉิมเฉิด
คนเลี้ยงเด็ก