ฝ่ายธุรการ/งานอาคารสถานที่

ไม่มี
เจ้าพนักงานธุรการ
หัวหน้าฝ่ายธุรการ/งานอาคารสถานที่

นายสุรเดช โตงาม
พนักงานสถานที่

นางชมพู่ โขงรัตน์
พนักงานสถานที่