ฝ่ายธุรการ/งานอาคารสถานที่

-ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ
หัวหน้าฝ่ายธุรการ/งานอาคารสถานที่

นายสุรเดช โตงาม
พนักงานสถานที่
เบอร์โทร : 0853527367

นางชมพู่ โขงรัตน์
พนักงานสถานที่
เบอร์โทร : 0870264778