กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายเสกสรรค์ วะลัยใจ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5