กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางกรรณิกา เอมพรห์ม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2