กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางกรรณิกา เอมพรห์ม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ