ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเตียงคำ เตโช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤศจิกายน 2564 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางศรินรัตน์ ดำรงสินศักดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2564
ชื่อ-นามสกุล : นางบุญรัตน์ โกศลานันท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 ตุลาคม 2558-28 ตุลาคม 2561
ชื่อ-นามสกุล : นางศิริพร เหลืองวิลัย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 29 ตุลาคม 2555 - 25 ตุลาคม 2558
ชื่อ-นามสกุล : นางดวงสุมาลย์ ชื่นชูจิตร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤศจิกายน 2554 – 28 ตุลาคม 2555
ชื่อ-นามสกุล : นางสุกันยา ประกอบผล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 12 พฤศจิกายน 2552 – 31 ตุลาคม 2554
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศุวดี ตาปนานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 9 พฤศจิกายน 2550 – 12 พฤศจิกายน 2552
ชื่อ-นามสกุล : นายนริศร์ ศรีจันทราพันธ์ุ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 17 พฤษภาคม 2544 - 8 พฤษภาคม 2550