กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายศุภรัตนชัย บัวแป้น
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์