กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางพัชรินทร ปัญญาดี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวนฤมล แฮนหลุน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1