กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางพัชรินทร ปัญญาดี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์