กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายภัทระ นาชัยฤทธิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4