กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสุชาติ เสนารัตน์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ