กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายภัทระ นาชัยฤทธิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวนันทิวาภรณ์ ด่านโคกสูง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1