คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายมิตร เจริญวัลย์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธานกรรมการ)
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรชัย สุขเขียวอ่อน
ตำแหน่ง : ผู้แทนผู้ปกครอง (กรรมการ)
ชื่อ-นามสกุล : นายภัทระ นาชัยฤทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้แทนครู (กรรมการ)
ชื่อ-นามสกุล : นายไพสิฐ ตุฉะโส
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน (กรรมการ)
ชื่อ-นามสกุล : นางสาววิภาวรรณ วิทยานนท์
ตำแหน่ง : ผู้แทนกรุงเทพมหานคร (กรรมการ)
ชื่อ-นามสกุล : นางลัดดา ฤทธิ์บุญ
ตำแหน่ง : ผู้แทนศิษย์เก่า (กรรมการ)
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสุวัฒน์ศีลคุณ
ตำแหน่ง : ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ (กรรมการ)
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ ชีนิมิตร
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)
ชื่อ-นามสกุล : นายอรรถสิทธ์ ไชยบุรินทร์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)
ชื่อ-นามสกุล : นายอัครพล แสงจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)
ชื่อ-นามสกุล : นางชุติมา เด่นยิ่งโยชน์
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)
ชื่อ-นามสกุล : นายสาวทิพย์พร นามดี
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)
ชื่อ-นามสกุล : นายอารุณ ยุติธรรม
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)
ชื่อ-นามสกุล : นายภาคิน หมัดละ
ตำแหน่ง : ผู้ทรงคุณวุฒิ (กรรมการ)
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเตียงคำ เตโช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา (กรรมการและเลขานุการ)