กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายเสกสรรค์ วะลัยใจ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : วิทยการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0893761426
อีเมล์ : jaideawfamily_f@hotmail.com
ที่อยู่ :
23 ม.2 ต.กกโพธิ์ อ.หนองพอก จ.ร้อยเอ็ด 45210
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ภาพประเภทซอฟแวร์ประยุกต์
2 ภาพวิธีการทำความสะอาดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์