ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสอน Active Learning และ PLC วันที่ 26 ธันวาคม 2562
กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
09.00-09.30 น. :  สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศกับการจัดการเรียนรู้
09.30-11.00 น. :  การสอน Active Learning (PLC ชั้น Do/See)
11.00-12.00 น. :  PLC และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กับมาตรฐานการศึกษา
12.00-13.00 น. :  พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น. :  Model Teacher และ Buddy Teacher จับคู่ วางแผนกำหนดตารางการ
                         ทำ Lesson Study (LS1, LS2 และ LS3)
14.00-15.00 น. :  ปฏิบัติการใช้เครื่องมือและการทำรายงานการทำ Lesson Study
15.00-16.30 น. : สะท้อนย้อนคิด (Reflection)
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 2562,00:00   อ่าน 846 ครั้ง