ภาพกิจกรรม
การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2566
โรงเรียนวัดพิชัย นำโดย นางสาวเตียงคำ เตโช ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดพิชัย เข้ารับการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2565 โดยมีคณะกรรมการประเมิน ได้แก่1.นางสาวเตียงคำ เตโชผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดพิชัย2.ดร.นรินทร์ บุตรพรหม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 3.ดร.นริศรา ริชาร์ดสัน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ โดยมีผู้บริหาร และคณะครูนำเสนอข้อมูลตามมาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 2566,11:40   อ่าน 126 ครั้ง