ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
>วิทยาการคำนวณ ป.3 20728
โครงการและกิจกรรม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกศึกษา 2564
1. โครงการตรวจสอบทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา 123877
2. โครงการนิเทศภายใน 123869
3. โครงการบริหารความเสี่ยง (ผู้รับผิดชอบ ครูเสกสรรค์) Word Document ขนาดไฟล์ 22.19 KB 123866
4. โครงการบริหารงานงบประมาณการเงิน และบัญชี 123871
5. โครงการบริหารจัดการด้านพัสดุครุภัณฑ์ (ผู้รับผิดชอบ ครูเสกสรรค์) Word Document ขนาดไฟล์ 22 KB 123870
6. โครงการประกันอุบัติเหตุ 123864
7. โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 123860
8. โครงการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 123866
9. โครงการปรับปรุงงานสารบรรณ 123867
10. โครงการปรับปรุงระบบงานสารสนเทศ 123865
11. โครงการป้องกันอุบัติเหตุภายในโรงเรียน 123868
12. โครงการผลิตสื่อการเรียนรู้ 123862
13. โครงการพัฒนาสหกรณ์ร้านค้า 123869
14. โครงการยิ้มใสไหว้สวย 123866
15. โครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำปลอดภัย 123879
16. โครงการสานสัมพันธ์ชุมชน 123873
17. โครงการสืบค้นความรู้ผ่านอินเทอร์เน็ต (ผู้รับผิดชอบ ครูเสกสรรค์) Word Document ขนาดไฟล์ 17.79 KB 123864
18. โครงการส่งเสริมการทำวิจัยและโครงงานในโรงเรียน 123866
19. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 123869
20. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร 123871
21. โครงการห้องเรียนโลกกว้าง 123876
22. โครงการเด็กไทยไร้พุง 123861
23. โครงการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 123872
24. โครงการโตไปไม่โกง 123872
25. โครงการอาชีวอนามัย 123866
26. โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 123859
27. โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 123869
28. โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ 123866
29. โครงการค่ายทักษะชีวิต 123868
30. โครงการค่ายรักษ์โลก 123866
31. โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม 123868
32. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 123862
33. โครงการสวัสดิการและสร้างขวัญกำลังใจบุคลากร (ผู้รับผิดชอบ ครูอรุณี) Word Document ขนาดไฟล์ 42.9 KB 123876
34. โครงการพัฒนาตนเองเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพสำหรับครู (ผู้รับผิดชอบ ครูแพรพลอย) Word Document ขนาดไฟล์ 38.92 KB 123867
34.1 กิจกรรมส่งเสริมครูให้เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ (ผู้รับผิดชอบ ครูอรุณี) Word Document ขนาดไฟล์ 43.98 KB 123865
34.2 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรและข้าราชการครู (ผู้รับผิดชอบ ครูแพรพลอย) Word Document ขนาดไฟล์ 43.38 KB 123865
35.โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและจริยธรรม 123866
35.1 กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี 123868
35.2 กิจกรรมร่วมทำบุญทอดกฐิน 123867
35.3 กิจกรรมสานสายใยร่วมใจพัฒนาโรงเรียน 123862
36.โครงการอาหารเช้าเด็กยิ้ม อิ่มท้อง เพื่อน้องวัดพิชัย 123868
36.1 กิจกรรมอาหารเช้าเด็กยิ้ม อิ่มท้อง เพื่อน้องวัดพิชัย 123860
36.2 กิจกรรมอาหารกลางวัน 123866
37.โครงการกรุงเทพมหานครปลอดยาเสพติด (ผู้รับผิดชอบ ครูอรุณี) Word Document ขนาดไฟล์ 34.36 KB 123873
37.1 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (ผู้รับผิดชอบ ครูแพรพลอย) Word Document ขนาดไฟล์ 31.75 KB 123868
37.2 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (ผู้รับผิดชอบ ครูแพรพลอย) Word Document ขนาดไฟล์ 29.6 KB 123873
37.3 กิจกรรมสภาพแวดล้อมปลอดภัยห่างไกลสิ่งเสพติด 123866
38. โครงการกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด (ผู้รับผิดชอบ ครูเสกสรรค์) Word Document ขนาดไฟล์ 35.98 KB 123864
38.1 กิจกรรมวันสถาปนากองลูกเสือแห่งชาติ (ผู้รับผิดชอบ ครูอรุณี) Word Document ขนาดไฟล์ 34.1 KB 123865
38.2 กิจกรรมค่ายลูกเสือยุวกาชาด (ผู้รับผิดชอบ ครูเสกสรรค์) Word Document ขนาดไฟล์ 32.1 KB 123868
38.3 กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (ผู้รับผิดชอบ ครูนัฐฐา) Word Document ขนาดไฟล์ 33.66 KB 123862
39.โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 123865
39.1 กิจกรรมลายมืองามตามแบบไทย 123864
39.2 กิจกรรมโรงเรียนรักการอ่าน 123859
39.3 กิจกรรมวันสุนทรภู่ 123862
39.4 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 123862
40.โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ผู้รับผิดชอบ ครูอรุณี) Word Document ขนาดไฟล์ 35.98 KB 123859
40.1 กิจกรรมฝึกทักษะการคิดคำนวณ (ผู้รับผิดชอบ ครูอรุณี) Word Document ขนาดไฟล์ 30.29 KB 123870
40.2 กิจกรรมสูตรคูณหรรษา (ผูรับผิดชอบ ครูอรุณี) Word Document ขนาดไฟล์ 30.52 KB 123873
41. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 123864
41.1 กิจกรรมห้องเรียนทดลองวิทย์ 123857
41.2 กิจกรรมโครงงานสร้างสรรค์ 123859
41.3 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 123863
41.4 กิจกรรม IT Today (ผู้รับผิดชอบ ครูเสกสรรค์) Word Document ขนาดไฟล์ 41.8 KB 123857
41.5 กิจกรรมสนุกกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) (ผู้รับผิดชอบ ครูเสกสรรค์) Word Document ขนาดไฟล์ 37.4 KB 123858
42. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 123856
42.1 กิจกรรมสวดมนต์ 123863
42.2 กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 123858
42.3 กิจกรรมพิธีไหว้ครู 123867
42.4 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 123857
42.5 กิจกรรมวันลอยกระทง 123857
42.6 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 123865
43. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ (ผู้รับผิดชอบ ครูเสกสรรค์) Word Document ขนาดไฟล์ 38.37 KB 123862
43.1 กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย (ผู้รับผิดชอบ ครูเสกสรรค์) Word Document ขนาดไฟล์ 19.44 KB 123863
43.2 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและกีฬาสี (ผู้รับผิดชอบ ครูเสกสรรค์) Word Document ขนาดไฟล์ 28.64 KB 123862
44. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 123864
44.1 กิจกรรมประกวดวาดภาพ 123865
44.2 กิจกรรมวงดนตรีไทย 123857
44.3 กิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านนาฏศิลป์ 123865
44.4 กิจกรรมการแสดงดนตรีสากล 123856
45. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 123863
45.1 กิจกรรมประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ 123864
45.2 กิจกรรมส่งเสริมการผลิตเพื่อสร้างรายได้ 123857
46. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 123857
46.1 กิจกรรมวันคริสต์มาส 123864
46.2 กิจกรรมภาษาจีนสร้างสรรค์ 123861
เอกสารสำหรับครู
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2564 (25 มิ.ย.2564) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 75.67 KB 126177
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 66 KB 146488
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (ปรับปรุง 17 พ.ค. 2561) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 57.68 KB 146739
นำเสนอข้อมูลครูดีเด่น (สีน้ำแดง) Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.27 MB 146951
นำเสนอข้อมูลครูดีเด่น (สีเขียว) Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 146571
นำเสนอข้อมูลครูดีเด่น (สีน้ำเงิน) Unkown Document ขนาดไฟล์ 2 MB 146813
ชุดข้อสอบ NT
ป.3 ข้อสอบ NT วิทยาศาสตร์ชุดที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 447.56 KB 150076
ป.3 ข้อสอบ NT วิทยาศาสตร์ชุดที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 465.08 KB 146530
ป.3 ข้อสอบ NT ภาษาไทยชุดที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 276.91 KB 146757
ป.3 ข้อสอบ NT ภาษาไทยชุดที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 318.63 KB 147083
ป.3 ข้อสอบ NT คณิตศาสตร์ชุดที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 453.47 KB 147097
ป.3 ข้อสอบ NT คณิตศาสตร์ชุดที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 571.82 KB 146736
เอกสารเพิ่มเติมสำหรับนักเรียน
ตัวอย่างการทำแฟ้มสะสมผลงาน (PORTFOLIO) Word Document ขนาดไฟล์ 192.45 KB 147466
>ข้อสอบออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (7 มี.ค.2561) 146480
>ข้อสอบออนไลน์วิชาประวัติศาสตร์ (28 ก.พ.2561) 146769
โปรแกรม Microsoft Excel 2010 บวก ลบ คูณ หาร Unkown Document ขนาดไฟล์ 648.24 KB 146445
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Paint ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 147634
แนวข้อสอบ โครงการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา โรงเรียนสังกัดกุงเทพมหานคร
5.ภาษาอังกฤษ+เฉลย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 629.65 KB 469539
4.สังคมศึกษาฯ+เฉลย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 293 KB 206989
3.วิทยาศาสตร์+เฉลย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 292.25 KB 177212
2.คณิตศาสตร์ +เฉลย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 247364
1.วิชาภาษาไทย+เฉลย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 291.47 KB 301515
เฉลยข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562
ข้อสอบวิชาภาษาไทย (เฉลย) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.98 MB 146596
ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ (เฉลย) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.21 MB 146546
ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ (เฉลย) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.42 MB 146766
ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ (เฉลย) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.04 MB 146549