ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
>วิทยาการคำนวณ ป.3 20722
โครงการและกิจกรรม ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกศึกษา 2564
1. โครงการตรวจสอบทบทวนหลักสูตรสถานศึกษา 123865
2. โครงการนิเทศภายใน 123866
3. โครงการบริหารความเสี่ยง (ผู้รับผิดชอบ ครูเสกสรรค์) Word Document ขนาดไฟล์ 22.19 KB 123864
4. โครงการบริหารงานงบประมาณการเงิน และบัญชี 123860
5. โครงการบริหารจัดการด้านพัสดุครุภัณฑ์ (ผู้รับผิดชอบ ครูเสกสรรค์) Word Document ขนาดไฟล์ 22 KB 123863
6. โครงการประกันอุบัติเหตุ 123862
7. โครงการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 123859
8. โครงการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน 123858
9. โครงการปรับปรุงงานสารบรรณ 123859
10. โครงการปรับปรุงระบบงานสารสนเทศ 123858
11. โครงการป้องกันอุบัติเหตุภายในโรงเรียน 123867
12. โครงการผลิตสื่อการเรียนรู้ 123861
13. โครงการพัฒนาสหกรณ์ร้านค้า 123862
14. โครงการยิ้มใสไหว้สวย 123863
15. โครงการว่ายน้ำเป็นเล่นน้ำปลอดภัย 123868
16. โครงการสานสัมพันธ์ชุมชน 123866
17. โครงการสืบค้นความรู้ผ่านอินเทอร์เน็ต (ผู้รับผิดชอบ ครูเสกสรรค์) Word Document ขนาดไฟล์ 17.79 KB 123863
18. โครงการส่งเสริมการทำวิจัยและโครงงานในโรงเรียน 123865
19. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 123862
20. โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร 123863
21. โครงการห้องเรียนโลกกว้าง 123869
22. โครงการเด็กไทยไร้พุง 123860
23. โครงการแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 123864
24. โครงการโตไปไม่โกง 123865
25. โครงการอาชีวอนามัย 123858
26. โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 123858
27. โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน 123862
28. โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ 123859
29. โครงการค่ายทักษะชีวิต 123860
30. โครงการค่ายรักษ์โลก 123859
31. โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรม 123860
32. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่ 123860
33. โครงการสวัสดิการและสร้างขวัญกำลังใจบุคลากร (ผู้รับผิดชอบ ครูอรุณี) Word Document ขนาดไฟล์ 42.9 KB 123869
34. โครงการพัฒนาตนเองเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพสำหรับครู (ผู้รับผิดชอบ ครูแพรพลอย) Word Document ขนาดไฟล์ 38.92 KB 123863
34.1 กิจกรรมส่งเสริมครูให้เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ (ผู้รับผิดชอบ ครูอรุณี) Word Document ขนาดไฟล์ 43.98 KB 123863
34.2 กิจกรรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรและข้าราชการครู (ผู้รับผิดชอบ ครูแพรพลอย) Word Document ขนาดไฟล์ 43.38 KB 123863
35.โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมและจริยธรรม 123859
35.1 กิจกรรมอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี 123861
35.2 กิจกรรมร่วมทำบุญทอดกฐิน 123860
35.3 กิจกรรมสานสายใยร่วมใจพัฒนาโรงเรียน 123861
36.โครงการอาหารเช้าเด็กยิ้ม อิ่มท้อง เพื่อน้องวัดพิชัย 123867
36.1 กิจกรรมอาหารเช้าเด็กยิ้ม อิ่มท้อง เพื่อน้องวัดพิชัย 123859
36.2 กิจกรรมอาหารกลางวัน 123859
37.โครงการกรุงเทพมหานครปลอดยาเสพติด (ผู้รับผิดชอบ ครูอรุณี) Word Document ขนาดไฟล์ 34.36 KB 123872
37.1 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก (ผู้รับผิดชอบ ครูแพรพลอย) Word Document ขนาดไฟล์ 31.75 KB 123861
37.2 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (ผู้รับผิดชอบ ครูแพรพลอย) Word Document ขนาดไฟล์ 29.6 KB 123866
37.3 กิจกรรมสภาพแวดล้อมปลอดภัยห่างไกลสิ่งเสพติด 123859
38. โครงการกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด (ผู้รับผิดชอบ ครูเสกสรรค์) Word Document ขนาดไฟล์ 35.98 KB 123860
38.1 กิจกรรมวันสถาปนากองลูกเสือแห่งชาติ (ผู้รับผิดชอบ ครูอรุณี) Word Document ขนาดไฟล์ 34.1 KB 123864
38.2 กิจกรรมค่ายลูกเสือยุวกาชาด (ผู้รับผิดชอบ ครูเสกสรรค์) Word Document ขนาดไฟล์ 32.1 KB 123860
38.3 กิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (ผู้รับผิดชอบ ครูนัฐฐา) Word Document ขนาดไฟล์ 33.66 KB 123861
39.โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 123858
39.1 กิจกรรมลายมืองามตามแบบไทย 123857
39.2 กิจกรรมโรงเรียนรักการอ่าน 123858
39.3 กิจกรรมวันสุนทรภู่ 123861
39.4 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 123861
40.โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ผู้รับผิดชอบ ครูอรุณี) Word Document ขนาดไฟล์ 35.98 KB 123857
40.1 กิจกรรมฝึกทักษะการคิดคำนวณ (ผู้รับผิดชอบ ครูอรุณี) Word Document ขนาดไฟล์ 30.29 KB 123860
40.2 กิจกรรมสูตรคูณหรรษา (ผูรับผิดชอบ ครูอรุณี) Word Document ขนาดไฟล์ 30.52 KB 123871
41. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 123857
41.1 กิจกรรมห้องเรียนทดลองวิทย์ 123856
41.2 กิจกรรมโครงงานสร้างสรรค์ 123858
41.3 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 123856
41.4 กิจกรรม IT Today (ผู้รับผิดชอบ ครูเสกสรรค์) Word Document ขนาดไฟล์ 41.8 KB 123856
41.5 กิจกรรมสนุกกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) (ผู้รับผิดชอบ ครูเสกสรรค์) Word Document ขนาดไฟล์ 37.4 KB 123857
42. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ฯ 123855
42.1 กิจกรรมสวดมนต์ 123856
42.2 กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา 123856
42.3 กิจกรรมพิธีไหว้ครู 123860
42.4 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 123856
42.5 กิจกรรมวันลอยกระทง 123856
42.6 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 123858
43. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ (ผู้รับผิดชอบ ครูเสกสรรค์) Word Document ขนาดไฟล์ 38.37 KB 123855
43.1 กิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย (ผู้รับผิดชอบ ครูเสกสรรค์) Word Document ขนาดไฟล์ 19.44 KB 123855
43.2 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและกีฬาสี (ผู้รับผิดชอบ ครูเสกสรรค์) Word Document ขนาดไฟล์ 28.64 KB 123855
44. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 123857
44.1 กิจกรรมประกวดวาดภาพ 123858
44.2 กิจกรรมวงดนตรีไทย 123856
44.3 กิจกรรมส่งเสริมความสามารถด้านนาฏศิลป์ 123858
44.4 กิจกรรมการแสดงดนตรีสากล 123855
45. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 123856
45.1 กิจกรรมประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ 123857
45.2 กิจกรรมส่งเสริมการผลิตเพื่อสร้างรายได้ 123856
46. โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 123856
46.1 กิจกรรมวันคริสต์มาส 123857
46.2 กิจกรรมภาษาจีนสร้างสรรค์ 123860
เอกสารสำหรับครู
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2564 (25 มิ.ย.2564) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 75.67 KB 126175
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 66 KB 146487
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (ปรับปรุง 17 พ.ค. 2561) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 57.68 KB 146732
นำเสนอข้อมูลครูดีเด่น (สีน้ำแดง) Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.27 MB 146950
นำเสนอข้อมูลครูดีเด่น (สีเขียว) Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.1 MB 146570
นำเสนอข้อมูลครูดีเด่น (สีน้ำเงิน) Unkown Document ขนาดไฟล์ 2 MB 146812
ชุดข้อสอบ NT
ป.3 ข้อสอบ NT วิทยาศาสตร์ชุดที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 447.56 KB 150065
ป.3 ข้อสอบ NT วิทยาศาสตร์ชุดที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 465.08 KB 146519
ป.3 ข้อสอบ NT ภาษาไทยชุดที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 276.91 KB 146745
ป.3 ข้อสอบ NT ภาษาไทยชุดที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 318.63 KB 147065
ป.3 ข้อสอบ NT คณิตศาสตร์ชุดที่ 2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 453.47 KB 147072
ป.3 ข้อสอบ NT คณิตศาสตร์ชุดที่ 1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 571.82 KB 146719
เอกสารเพิ่มเติมสำหรับนักเรียน
ตัวอย่างการทำแฟ้มสะสมผลงาน (PORTFOLIO) Word Document ขนาดไฟล์ 192.45 KB 147464
>ข้อสอบออนไลน์วิชาคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (7 มี.ค.2561) 146471
>ข้อสอบออนไลน์วิชาประวัติศาสตร์ (28 ก.พ.2561) 146768
โปรแกรม Microsoft Excel 2010 บวก ลบ คูณ หาร Unkown Document ขนาดไฟล์ 648.24 KB 146443
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรม Paint ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.12 MB 147626
แนวข้อสอบ โครงการพัฒนาสมรรถนะการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา โรงเรียนสังกัดกุงเทพมหานคร
5.ภาษาอังกฤษ+เฉลย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 629.65 KB 469536
4.สังคมศึกษาฯ+เฉลย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 293 KB 206981
3.วิทยาศาสตร์+เฉลย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 292.25 KB 177203
2.คณิตศาสตร์ +เฉลย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.22 MB 247353
1.วิชาภาษาไทย+เฉลย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 291.47 KB 301511
เฉลยข้อสอบ O-NET ปีการศึกษา 2562
ข้อสอบวิชาภาษาไทย (เฉลย) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.98 MB 146589
ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ (เฉลย) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.21 MB 146538
ข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ (เฉลย) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.42 MB 146765
ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ (เฉลย) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.04 MB 146542